UniVET – Kształcenie i szkolenie uniwersyteckie lub zawodowe

Co wpływa na decyzję młodych ludzi o wyborze rodzaju kształcenia – zawodowego czy uniwersyteckiego?   Pytanie to jest punktem wyjścia do planowanego w ramach projektu UniVet badania porównawczego czynników determinujących wybory młodych ludzi.

Projekt zakłada również powstanie katalogu korzyści i konsekwencji związanych z podjęciem decyzji wynikających z działania określonych czynników. Na podstawie zidentyfikowanych korzyści będzie można stworzyć odpowiednie narzędzia, służące do rozpoznawania zainteresowań i potencjału młodych ludzi w celu lepszego uświadomienia im możliwości rozwoju zawodowego. Podstawowe założenie jest bowiem następujące: jeżeli  najważniejsze czynniki, które stoją u podstaw decyzji młodego człowieka o wyborze ścieżki kariery można mierzyć, to na podstawie odpowiedniego testu, będzie można je skutecznie wykorzystać w doradztwie indywidualnym.

W dłuższej perspektywie UniVet zakłada usprawnienie działań związanych z doradztwem zawodowym wśród młodych ludzi we wszystkich państwach partnerskich projektu. Oznacza to powszechny dostęp dla wszystkich interesariuszy do informacji na temat różnych możliwości kształcenia, łącznie z kształceniem zawodowym, co powinno prowadzić do zwiększonego wykorzystania kształcenia i szkolnictwa zawodowego w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. Jednym z głównych celów projektu jest podniesienie świadomości wśród wszystkich grup docelowych na temat możliwości szkolenia zawodowego.

Zadaniem projekt UniVet jest także dogłębna analiza aktualnych trendów  obserwowanych we wszystkich krajach partnerskich, umożliwiająca dostarczenie niezbędnych informacji, przydatnych  poszczególnym grupom docelowym (uczniom szkół średnich, osobom przerywającym naukę, rodzicom, szkołom i pracodawcom).

Projekt „UniVET − University or Vocational Education and Training” jest prowadzony przez TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG, w ramach  programu Erasmus+ ze środków finansowych Unii Europejskiej. Członkami konsorcjum projektu są organizacje z Niemiec, Hiszpanii, Litwy, Włoch i Polski.

 

Program: Erasmus +

Kluczowe działanie: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Działanie: Partnerstwa strategiczne

Główny cel projektu: Innowacja

Data rozpoczęcia projektu: 01.09.2018

Data zakończenia projektu: 31.12.2020

Czas trwania projektu: 28 miesięcy